12.808.000 
Giảm giá!
2.957.000  2.150.000 
Giảm giá!
2.315.000  1.800.000 
Giảm giá!
2.521.000  2.250.000 
Giảm giá!
2.700.000  2.500.000